صادرات

  • سنگ آهن به اروپا  
  • انواع محصولات رزین و خشک کن ها، انیدریک فتالیک، مواد پتروشیمی به خاورمیانه
  •