رزین

  • نئو پنتیل گلایکل (NPG) از کره
  • انواع منومرهای اکریلیک (BAوMMA ) از آمریکا ،روسیه و چین
  • انواع دی بنزوئیل پراکساید از آلمان
  •