محصولات

  • انواع محصولات رزین و خشک کن ها، انیدریک فتالیک، مواد پتروشیمی به خاورمیانه
  • سنگ آهن به اروپا